Strojárstvo - počítačová grafika


Študijné odbory sú určené pre:
 • dievčatá a chlapcov
Dĺžka vzdelávania a prípravy:
 • 3 roky
Forma:
 • denná
Podmienky na prijatie do študijného odboru:
 • úspešné ukončenie strednej školy v maturitnou skúškou
Spôsob ukončenia 
vzdelávania a prípravy:
 • absolventská skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
 • vysvedčenie o absolventskej skúške
 • absolventský diplom
Titul:
 • Dis - diplomovaný špecialista
Stupeň vzdelania:
 • ISCED 5B
Pracovné uplatnenie
absolventa:
 • zaradenia do stredných a vyšších riadiacich funkcií
 • samostatné vykonávanie odbornej
 • činnosti podmienenej získaním osobitného oprávnenia
 • samostatné vykonávanie podnikatelskej činnosti v odbore
Nadväzná odborná príprava:
 • vysokoškolské štúdium, špecializované kurzy podľa požiadaviek zamestnávateľa alebo na trhu práce v príslušnom regióne, prípadne v EU

Termín podania prihlášky:
 • do 31. mája daného roku (prvé kolo)
 • do 31. júla daného roku (druhé kolo)