Úradná tabuľa

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:
  • osobne
          Sekretariát riaditeľky školy
        Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - 
        Szakkay József Szakközépiskola,
        Grešákova 1, 040 01 Košice

        Úradné hodiny
          P: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         U: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         S: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         Š: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         P: 10.00 - 10.30  
  • poštou
          Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - 
        Szakkay József Szakközépiskola,
        Grešákova 1, 040 01 Košice
  • telefonicky
        Tel.: (+421) 055/6224527 
  • elektronickou poštou
        skola@ipari.sk 

Podnety o protispoločenskej činnosti

"Na základe pokynu predsedu KSK č.3/2015 upozorňujem zamestnancov, že majú možnosť podávať podnety o protispoločenskej činnosti.


Sadzobník za poskytovanie informácií - Bezodplatne

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.


Školský poriadok, smernicu o vybavovaní sťažností,  smernica o poskytovaní informácií , registratúrny poriadok a registratúrny plán nájdete : Školské dokumenty