Školská jedáleňPOZOR!

Pri platbe je zmena bankového spojenia: 

IBAN SK 4981800000007000213040

Swift SPSRSKBAXXX


Stravovanie

Jedáleň pri ŠI na Jedlíkovej 11 v Košiciach, zabezpečuje žiakom ubytovaným v ŠI celodennú stravu, ktorá je pripravovaná vo vlastnej jedálni. Výdaj stravy je zabezpečený bezkontaktným identifikačným čipom, ktorý si stravník zakúpi na začiatku školského roka v hodnote 2,00 €.

Identifikačný čip je zakúpený na celý pobyt v ŠI (4 roky). V prípade straty alebo znehodnotenia čipu je potrebné si zakúpiť čip nový.

Žiak môže byť odhlásený zo stravy len v prípade choroby, alebo odchodu zo ŠI. Suma za odhlásenú stravu sa odpočítava v najbližšom platobnom období.


pondelok – štvrtok: 
raňajky:6:00 - 8:00
obed:11:30 - 14:30
večera:17:30 - 19:00
  
piatok: 
raňajky:6:00 - 7:45
obed:11:30 - 14:00Diétne stravovanie

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §140 ods. 5 je možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov.

V školskom stravovacom zariadení, ktoré bude zabezpečovať diétne stravovanie sa budú pripravovať tri druhy diét:
  •  diéta šetriaca,
  •  diéta diabetická,
  •  diéta bezgluténová - bezlepková    

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta informujte sa u vedúcej ŠJ (055/6420127).

Finančný limit na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníka a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a študenta sa určuje podľa finančného pásma, ktoré je platné od 1.1.2010.

Cenník podávanej stravy

Žiak v zmysle zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov hradí stravu vo výške nákladov na nákup potravín.

Raňajky: celková hodnota 1,19 €, žiak hradí 1,19 €           

Obed: celková hodnota 1,26 €, žiak hradí 1,26 €

Večera: celková hodnota 1,15 €, žiak hradí 1,15 €

Celodenné náklady na potraviny, ktoré hradí žiak sú vo výške 3,60 € na deň.

Od 1. 9. 2012 žiak, resp. jeho zákonný zástupca prispieva k režijnýn nákladom (VZN z 16.04.2012, č. 15/2012).Hodnota režijných nákladov za raňajky a večere je 0,20 €/žiak/deň, a za obed  0,20 €/žiak/deň, spolu za celodennú stravu 0,40 €/žiak/deň..Výdaj stravy v ŠI

Odhlasovanie, resp. prihlasovanie žiakov na stravu na t.č.: 055/6420127 – vrátnica – nahlásiť meno a dátum odhlásenia, resp. prihlásenia.

Obedy je možné odhlásiť len do 8.00 h. príslušného dňa.

Raňajky a večere je možné odhlásiť len do 13.00 hod. predchádzajúceho dňa.

Jedálny lístok je zverejnený na Web stránke: www.eskoly.sk