Odbory‎ > ‎

Mechatronika

2387 M00 Mechatronika

Požiadavky na prijímacie pohovory: 

Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika

Profil odboru:

 Tento odbor je odborom budúcnosti. Naše moderné 3D meracie prístroje a počítačom riadené CNC stroje umožňujú dobre sa pripraviť na tento odbor. Odbor Mechatronika zlučuje poznatky zo strojníctva, elektrotechniky a informatiky, čím umožňuje našim absolventom zamestnať sa v takých výrobných podnikoch, ktoré vo svojom výrobnom programe využívajú hore uvedené stroje a zariadenia. Počas 4 rokov sa naši žiaci naučia teoretické a praktické základy spomenutých odborov, v rámci laboratórnych meraní získajú potrebné zručnosti a skúsenosti. Výsledky meraní spracúvajú na počítači rôznymi programami. Naučia sa aj základy regulačnej techniky, PLC, pneumatiky, hydrauliky a priemyselných robotov. V rámci všeobecného vzdelávania kladieme veľký dôraz na vyučovanie maďarského, slovenského a anglického jazyka. Naši talentovaní a usilovní žiaci pokračujú v štúdiu na vysokých školách a univerzitách, kde sa dobre uplatnia. 

Možnosti ďalšieho štúdia:

3ročné Vyššie odborné štúdium , štúdium na slovenských a maďarských univerzitách a vysokých školách 

Možnosti zamestnať sa:

 LVD /Tornaľa/, Priemyselný park v Kechneci, Strojáreň Győr /v Maďarsku/,...