Odbory‎ > ‎

Elektrotechnika

2675 M00 Elektrotechnika

Požiadavky na prijímacie pohovory: 

Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika

UPOZORNENIE !

Na tento odbor sa majú hlásiť len žiaci, ktorých vyhovujúci zdravotný stav potvrdí lekár. V prípade istých zdravotných problémov /napr. epilepsia, narušený farbocit,.../ je obmedzená možnosť zamestnať sa po skončení školy, resp. kariérovo postúpiť.

Profil odboru:

Komu učaril svet elektrotechniky, ten má možnosť v rámci tohto odboru naučiť sa nielen základy , ale aj oveľa viac. Riešením rôznych úloh /elektrických obvodov/ môže rozvíjať svoje logické myslenie, skonštruovaním elektronických obvodov a skladaním rôznych elektrických inštalačných obvodov môže rozvíjať svoje konštrukčné schopnosti , zručnosti a fantáziu. Pri týchto činnostiach samozrejme využíva IKT. Nakoľko sa naši žiaci zoznámia aj s Európskymi normami, rozširuje sa im možnosť zamestnať sa. V rovnakej miere získavajú vedomosti z oblasti slaboprúdovej ako silnoprúdovej elektrotechniky, analógová a digitálna elektronika, regulačná technika, elektrické stroje a zariadenia, elektroenergetika a výkonová elektronika.

Možnosti ďalšieho štúdia:

štúdium na slovenských a maďarských univerzitách a vysokých školách

Možnosti zamestnať sa:

V projektových organizáciách, ako technik – montér alebo opravár - údržbár elektrických zariadení v elektrárňach, meniarňach, spínacích staniciach, v železničnej prevádzke,...