Stredná odborná škola Jozefa Sakkayho - Szakkay József Szakközépiskola
Grešákova 1
040 01 Košice
 
Tel.: (+421) 055/6224527 
 
skola@ipari.sk Riaditeľka školy a školského internátu: 
Ing. Eva Matejová mateje@ipari.sk 
 

Zástupkyne:Ing. Maria Cabanová caban@ipari.sk
 Ing. Alžbeta Puzderová 
 puzdere@ipari.sk 

Hospodárka školy: 
Anett Pekárovics skola@ipari.sk

Rada školy 


Zvolený predseda Rady školy je:

PaedDr. Rigó Gyula, PhD.                 Košice

 

Pedagogickí zamestnanci:

1. PaedDr. Rigó Gyula, PhD.             Košice

2. PhDr. Štefancová Judita               Košice – Šaca

 

Nepedagogický zamestnanec:

Silvia Tamášová                             Cestice

 

Zástupca žiakov:                               

Jámbor Máté                                 Košice

 

Zástupcovia rodičov žiakov:

1. Anita Kováč                                Jasov

2. Šimko Tímea                              Buzica

3. Mgr. Kmecko Gabriela                  Buzica

 

Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní:

Ing. Angelika Hanesz                       Košice

 

Delegovaný zástupca mestského zastupiteľstva:

Ing. Olivér Kovács                           Košice

Delegovaní zástupcovia Košického samosprávneho kraja:
Csaba FurikŠtudentská rada pri SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Predseda: Máté Jámbor 3.C

Podpredseda: Levente Bodor 2.A

Ćlenovia: Gábor Szinbád Szászi 2.A

                   János Lukács 2.C

                   Attila Szuhay 3.A

                   Tomáš Molnár 3.A

                   Anita Ballová 3.C

                   János Ucekaj 4.C   

       

Škola vznikla v r. 1872. Rozhodnutím Školskej správy Košice č. 1416/93 zo dňa 20.9.1993 došlo s účinnosťou od 1.9.1994 k spojeniu strednej priemyselnej školy a obchodnej akadémie, na základe čoho sa transformovala na Strednú priemyselnú školu a Obchodnú akadémiu, Grešákova 1, Košice. Na zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj. 
Zriaďovacou listinou zo dňa 02.09.2008 sa upravil názov školy na Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice a dodatkom k zriaďovacej listine zo dňa 22.12.2011 sa zmenil názov na Stredná odborná škola Jozefa Sakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1,Košice.Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:
  • osobne
          Sekretariát riaditeľky školy
        Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - 
        Szakkay József Szakközépiskola,
        Grešákova 1, 040 01 Košice

        Úradné hodiny
          P: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         U: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         S: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         Š: 10.00 - 10.30  14.00 - 15.00
         P: 10.00 - 10.30  
  • poštou
          Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - 
        Szakkay József Szakközépiskola,
        Grešákova 1, 040 01 Košice
  • telefonicky
        Tel.: (+421) 055/6224527 
  • elektronickou poštou
        skola@ipari.sk 

Podnety o protispoločenskej činnosti

"Na základe pokynu predsedu KSK č.3/2015 upozorňujem zamestnancov, že majú možnosť podávať podnety o protispoločenskej činnosti.


Sadzobník za poskytovanie informácií - Bezodplatne

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.


Školský poriadok, smernicu o vybavovaní sťažností,  smernica o poskytovaní informácií , registratúrny poriadok a registratúrny plán nájdete : Školské dokumenty