Aktuality‎ > ‎

Titul Dis pre absolventov končiacich VOŠ do 31. augusta 2008!

Titul Dis pre absolventov končiacich VOŠ do 31. augusta 2008!

Podajte žiadosť s fotokópiou absolventského diplomu.

Zákon č.245/2008 Z.Zz.

§ 161db

Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané 

právo používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ alebo titul „diplomovaný 

umelec“ so skratkou „DiS.art.“, je oprávnený používať tento titul, ak dĺžka absolvovaného 

študijného odboru trvala najmenej dva roky. Na písomnú žiadosť absolventa príslušná škola, 

v ktorej tento študijný odbor absolvoval, alebo jej nástupnícka škola, vydá potvrdenie o práve 

používať titul.
ĉ
Ladislav Mišurák,
21. 6. 2015, 23:42